top of page
Repstad_Lindoya_mars23-11-1.jpeg
Repstad_Lindoya_mars23-14.jpeg
anlegsarbeider3.jpg

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP

Bærekraft står sentralt i alle ledd av vår virksomhet. Hver eneste dag jobber vi aktivt for å skape grønne og bærekraftige løsninger for morgendagen – samtidig som vi ivaretar miljøet og omgivelsene som omgir oss i dag. Vi satser bevisst på en maskinpark med ledende miljøteknologi. Det bidrar til at vi på best mulig måte ivaretar dagens krav til bærekraft innen klima, miljø, HMS og øvrige ledd av virksomheten.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Repstad Anlegg tar sikkerhet på alvor og har et gjennomarbeidet HMS-, miljø- og kvalitetssystem. Vi har gode og tydelige sikkerhetsrutiner som benyttes i alle ledd av virksomheten, fra prosjektering til prosjektgjennomføringen. Systemene er prosjekttilpasset hvert enkelt anlegg for å kunne levere best mulig HMS, kvalitet og fremdrift. 

ARBEIDSMILJØ

Arbeidsglede er viktig både for livskvaliteten til hver enkelt medarbeidere samt for kvaliteten på arbeidet som utføres. Vi ønsker å ivareta medarbeiderne våre på best mulig måte, blant annet ved å tilrettelegge for trivsel i et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber også aktivt med forebyggende helsearbeid, blant annet i form av kunnskap og informasjon om hvordan de ansatte selv kan bidra til å hindre jobbrelaterte helseskader. Vi har gode verktøy som hjelper oss med å identifisere helserisiko på arbeidsplassen, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær. Vi jobber også forebyggende gjennom bedriftshelsetjenesten i form av jevnlige helseundersøkelser og tilpasset oppfølging ved sykefravær. 

KLIMA OG MILJØ

ISO-SERTIFISERING

godkjenninger

Vi driver innen en bransje som potensielt har stor påvirkning på miljøet. Hver eneste dag jobber vi strategisk og målrettet for at alle våre prosjekter gjennomføres uten skader på personell, miljø eller utstyr. Vi legger til rette for miljøvennlig drift på byggeplassen, blant annet gjennom forskriftsmessig resirkulering og gjenbruk av materialer, fokus på grønne og energieffektive løsninger for å redusere utslipp av blant annet klimagasser. 

Sertifikatene gjelder følgende virksomhetsområder: 

Gravearbeid, massetransport, VA-anlegg, grøftearbeider, pukkverk/masseuttak med produksjon av grus/pukk, riving/miljøsanering, filming og trykkprøving av vann/overvannsledning, stikning, tipp/deponi, vintervedlikehold (strøing, brøyting og snørydding) samt internt verksted.

bottom of page