top of page

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP

Bærekraft står sentralt i alle ledd av vår virksomhet. Hver eneste dag jobber vi aktivt for å skape grønne og bærekraftige løsninger for morgendagen – samtidig som vi ivaretar miljøet og omgivelsene som omgir oss i dag. Vi satser bevisst på en utstyrspark med ledende miljøteknologi. Det bidrar til at vi på best mulig måte ivaretar dagens krav til bærekraft innen klima, miljø, HMS og øvrige ledd av virksomheten.

KLIMA OG MILJØ

Vi driver innen en bransje som potensielt har stor påvirkning på miljøet. Hver eneste dag jobber vi strategisk og målrettet for at alle våre prosjekter gjennomføres uten skader på personell, miljø eller utstyr. Vi legger til rette for miljøvennlig drift på byggeplassen, blant annet gjennom forskriftsmessig resirkulering og gjenbruk av materialer, fokus på grønne og energieffektive løsninger for å redusere utslipp av blant annet klimagasser. 

 

Sjø- og havneområder er ofte hjemsted for et rikt og mangfoldig dyreliv og marin biologi. Det er viktig å ta hensyn til miljøet og begrense negativ påvirkning på økosystemet. Konsekvensvurderinger av miljø og nødvendige tillatelser kan være påkrevd før anleggsarbeidet starter.

OVERVÅKNING

Turbiditetsmåler:

Turbiditet er et mål på uklarheten i vannet. For å begrense partikkelspredning som kan bestå av materialer som eksempel sand eller leire settes det ut turbiditetsmålere. Turbiditeten måles kontinuerlig eller i gitte tidsintervaller nær der mudringsaktivitetene pågår. Denne måles og sammenliknes med bakgrunns verdien på en referansestasjon i en viss avstand fra mudringsområdet.

Siltgardin:

Siltgardin er et produkt som bidrar effektivt til å begrense partikkelspredning eller søppel i vannet. Siltgardinet er en fysisk barriere som går fra bunnen til vannoverflaten.

Boblegardin:

Boblegardin består at et langt rør som plasseres på sjøbunnen. Røret er videre tilkoblet en kompressor som forsyner røret med lufttrykk. Luften strømmer så videre igjennom små hull i røret og dette danner en vegg med bobler opp til vannoverflaten. Boblegardinet er hovedsakelig tenkt for å begrense støy, men vi har også gode erfaringer med å begrense partikkelspredning.

OVERVÅKNING
Ocean_edited.jpg
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Repstad Anlegg tar sikkerhet på alvor og har et gjennomarbeidet HMS-, miljø- og kvalitetssystem. Vi har gode og tydelige sikkerhetsrutiner som benyttes i alle ledd av virksomheten, fra prosjektering til prosjektgjennomføringen. Systemene er prosjekttilpasset hvert enkelt anlegg for å kunne levere best mulig HMS, kvalitet og fremdrift. 

Arbeidsglede er viktig både for livskvaliteten til hver enkelt medarbeidere samt for kvaliteten på arbeidet som utføres. Vi ønsker å ivareta medarbeiderne våre på best mulig måte, blant annet ved å tilrettelegge for trivsel i et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber også aktivt med forebyggende helsearbeid, blant annet i form av kunnskap og informasjon om hvordan de ansatte selv kan bidra til å hindre jobbrelaterte helseskader. Vi har gode verktøy som hjelper oss med å identifisere helserisiko på arbeidsplassen, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær. Vi jobber også forebyggende gjennom bedriftshelsetjenesten i form av jevnlige helseundersøkelser og tilpasset oppfølging ved sykefravær. 

ARBEIDSMILJØ
godkjenninger

Repstad konsern er opptatt av høy etisk standard i alle våre selskaper og alle våre innkjøp. 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For vår virksomhet er det særlig leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene.  

Dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. 

Våre leverandører skal gjøre seg kjent med og forholde seg til selskapenes etiske prinsipper. Disse dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Leverandører skal fremme disse prinsippene og kontraktsfeste disse nedover i verdikjeden. 

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder, basert på den virksomheten som skjer i det enkelte selskapet. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen. 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på knut.knutsen@repstad.no 

ISO-SERTIFISERING

Sertifikatene gjelder følgende virksomhetsområder: 

Gravearbeid, massetransport, VA-anlegg, grøftearbeider, pukkverk/masseuttak med produksjon av grus/pukk, riving/miljøsanering, filming og trykkprøving av vann/overvannsledning, stikning, tipp/deponi, vintervedlikehold (strøing, brøyting og snørydding) samt internt verksted.

bottom of page